Правилник

 

  УЧЕНИКЪТ Е ДЛЪЖЕН:

           1. Да носи личната си карта в училище и извън него.

           2. Да ива на училище 15 мин. преди започване на учебните занятия в униформа или приличен външен вид,в противен случай се пише забележка и се вика родителя.                                    

          3.След биенето на първия звънец да бъде в класната стая, подготвен за работа.

          4. Да използва едно и също работно място в различните кабинети през цялата учебна година и да носи пълна отговорност за поддържането му.

          5. Да носи всеки учебен ден ученическата си книжка и да я представя при поискване.

          6. Ако ученикът не се е подготвил за час по уважителни причини, да предупреждава учителя преди започване на занятия.

          7. При възникване на проблемни ситуации да се обръща към класния си ръководител.

          8. За часовете по физическо възпитание, трудово обучение и изобразително изкуство да се явява с необходимото облекло и материали за работа.                              

          9. В края на уч. година да върне учебниците и литературата от училищната библиотека.

        10. Да пази училищното имущество. При повреди щетите се възстановяват в 3-дн. срок.

        11. Да не се влиза в училищната сграда с ролкови кънки и ролери, да не се качва по прозорци, парапети и баскетболните табла в училищния двор.

        12. Да не носи оръжие. Да не ползва мобилен телефон по време на час.

        13. Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето.

        14. В края на учебната година кл. ръководител изготвя характеристика на всеки ученик.

 

 УЧЕНИКЪТ НЯМА ПРАВО:

        1.Да отсъства от учебни занятия без уважителни причини.

        2.Да участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични средства и алкохол.

        3.Да участва в политически партии и организации до навършване на 18-годишна възраст.

        4.Да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на съучениците си, на учителя и на обслужващото звено, да упражнява или да подтиква други към физическо и психическо насилие. Да създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения.

 

 ОТСЪСТВИЯ И НАКАЗАНИЯ

          1.Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

          2.Закъснение до 15 мин. за 3 учебни часа е 1 неизвинено отсъствие

          3.За неизпълнение на задълженията си, определени от ППЗНП и с Правилника за дейността на училището, ученикът се наказва съгласно чл.139 ал.1 със:

                              т.1 –   Забележка

                              т.2 – Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време. Видовете дейности се уреждат с правилника за дейността на училището – хигиенизиране на класни стаи , коридори и училищен двор и по предложение на ученическия съвет.

                              т.3 - Предупреждение за преместване в друго училище

                              т.4 - Преместване в друго училище – при над 15 неизвинени отсъствия

            4. Когато ученикът пречи в час, учителят може да го отстрани до края на часа, като вписва неизвинено отсъствие в дневника. Отстраненият ученик се явява при помощник директора. Ученикът няма право да напуска сградата на училището по време на час, от който е отстранен.

 

ПРАВА НА РОДИТЕЛИТЕ ЧЛ. 140, АЛ. 2

                    1. Периодично да получават информация за успеха, развитието и дисциплината на децата си.

                    2. Да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време.

                    3. Да участват в родителските срещи.        Да присъстват и ако желаят да бъдат изслушвани при решаване на въпроси, засягащи правата и интересите на детето им.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ ЧЛ.140, АЛ.3

                    1. Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище.

                    2. Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището.

                    3. Да не допускат явяването на ученика в училището в облекло или във вид, несъответстващ на правилника.

                    4. Редовно да се осведомяват за успеха и дисциплината на ученика и да се явяват в училище, когато бъдат поканени от класния ръководител или директора.

 


 

 


За връзка

К. Луланска

Dragoman 1
Sliven
8800Events Calendar

Летен лагер в хотел "Абир" - Велинград

15.07.2011 07:04
Препоръчителен багаж за летния лагер: Бански, плажна хавлия, пояс (за децата, които...

—————

Честит празник, деца!

01.06.2011 11:06
Честит 1 юни, мили мои деца! Бъдете здрави, щастливи и добри! Запазете детското в...

—————

Кметът награди изявени ученици

24.05.2011 17:37
Днес кметът Йордан Лечков награди ученици, изявени в различни области. Между...

—————

Получаване на характеристики и избор на ЗИП

24.05.2011 15:59
Уважаеми родители, моля да дойдете в училище, за да получите характеристиките на...

—————

Екскурзия

24.05.2011 09:37
На 26.05.2011 г. ще се проведе екскурзия с маршрут Сливен - Несебър - Сл. бряг -...

—————

Номинации по случай 24 май

23.05.2011 22:24
По традиция, в навечерието на празника на българската просвета и култура,...

—————

Промяна на смените във връзка с външното оценяване

03.05.2011 21:22
От утре, 4 май, до края на учебната година  занятията за 4 клас ще се провеждат...

—————

Дипломацията на 4 "б" клас

03.05.2011 20:51
Миналия четвъртък четвъртокласници от "б" клас решха да си играят...

—————

Награждаване на класираните във Великденското математическо състезание

28.04.2011 21:34
Днес г-н Ст. Попов, председател на съюза на математиците в град Сливен, връчи...

—————

Всички статии.

—————